เกี่ยวกับวารสาร

- ขอบเขตการตีพิมพ์ (Scope of the Journal)

วารสารวิจัย - รับบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ อุตสาหกรรม และเกษตรศาสตร์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิจัยจากต่างประเทศ

วารสารสังคมศาสตร์ - รับบทความวิจัย/วิชาการ ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ เศรษฐศาสตร์ และบริหารธุรกิจ โดยมีกลุ่มเป้าหมายคือคณาจารย์ นักศึกษา และนักวิจัยทั้งในและนอกสถาบัน รวมทั้งนักวิจัยจากต่างประเทศ

- กระบวนการ Review (Peer Review Process)

บทความทุกบทความจะต้องผ่านการพิจารณาโดยผู้ทรงคุณวุฒิที่เชี่ยวชาญอย่างน้อย 2-3 ท่าน แบบ Double blind


- ภาษาที่รับตีพิมพ์

ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ


- กำหนดเผยแพร่ (Issue)

วารสารตีพิมพ์ 2 ฉบับต่อปี

ฉบับที่ 1 มกราคม - มิถุนายน

ฉบับที่ 2 กรกฎาคม - ธันวาคม


- ผู้ให้การสนับสนุน

สนับสนุนโดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

คำแนะนำสำหรับผู้แต่ง

1. ผู้แต่งที่เป็นผู้รับผิดชอบบทความ (Corresponding Author) เข้าสมัครเป็นสมาชิกของวารสารในระบบสมัครสมาชิกวารสารวิจัย หรือ วารสารสังคมศาสตร์

2. เรื่องที่จะส่งตีพิมพ์ ต้องเป็นบทความวิจัยหรือบทความวิชาการที่ไม่เคยตีพิมพ์ที่ใดมาก่อน หรืออยู่ในระหว่างการรอพิจารณาจากวารสารอื่น

3. รับตีพิมพ์ผลงานทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ ความยาวไม่เกิน 10 หน้า

4. ข้อกำหนดในการตีพิมพ์

5. รูปแบบในการตีพิมพ์

การอ้างอิงในเนื้อเรื่อง

ใช้นามสกุลของผู้แต่งคนแรก แล้วตามด้วยปี (ค.ศ.) เช่น Jamsawat (2011) หรือ (Jamsawat, 2011) หรือ Dan and Hamasaki (2011) หรือ Jamsawat and Piempol (2016) กรณีผู้เขียนมีมากกว่า 2 คน ใช้ Dan et al. (2011) หรือ (Dan et al., 2011) เป็นต้น

การอ้างอิงท้ายเรื่อง

1. หนังสือ

ชื่อผู้แต่ง. ปีที่พิมพ์. ชื่อหนังสือ. ครั้งที่พิมพ์. สำนักพิมพ์. เมืองที่พิมพ์.

2. บทความวารสาร

ชื่อผู้เขียน. ปีที่พิมพ์. ชื่อบทความ. ชื่อย่อวารสาร. ปีที่ (ฉบับที่): หน้าแรก – หน้าสุดท้ายของบทความ. (กรณีที่วารสารไม่ระบุฉบับที่ ก็ไม่ต้องใส่ฉบับที่)

โดยให้เรียงลำดับเอกสารอ้างอิงตามตัวอักษรภาษาอังกฤษของนามสกุลของผู้แต่งคนแรก ตามด้วยคำย่อชื่อ และชื่อกลาง (ถ้ามี) ของผู้แต่ง กรณีเป็นหน่วยงานให้ใช้ชื่อเต็มหน่วยงาน ตามด้วยปีที่ตีพิมพ์ (การอ้างอิงจากวารสาร ให้ใช้ชื่อย่อของวารสาร) กรณีที่เป็นเอกสารอ้างอิงภาษาไทยใช้รูปแบบเดียวกัน โดยให้ปรับ (แปล) เป็นภาษาอังกฤษและต่อท้ายเอกสารอ้างอิงนั้นด้วยคำว่า (in Thai)

*หมายเหตุ* ต้นฉบับบทความที่นำส่งจะต้องถูกต้องตามหลักเกณฑ์การเขียนตามที่กำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะไม่ได้รับการพิจารณาให้ตีพิมพ์ในวารสาร

*ดูตัวอย่างการเขียนอ้างอิงท้ายเรื่อง

6. การส่งต้นฉบับ ส่ง online ทาง website : https://tci-thaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto หรือ เว็บไซต์วารสาร มทร.ตะวันออก

7. การตรวจแก้ไขและการยอมรับการตีพิมพ์

7.1 การติดต่อผู้เขียนเพื่อการตรวจแก้ไขหรือตอบรับ/ปฏิเสธการตีพิมพ์ จะกระทำผ่านทาง Email โดยผู้เขียนสามารถติดตามสถานภาพของต้นฉบับที่ส่งได้ที่ https://tci-thaijo.org/index.php/researchjournal2rmutto หรือ เว็บไซต์วารสาร มทร.ตะวันออก

7.2 เรื่องที่ผ่านการพิจารณาให้ตีพิมพ์จากผู้ตรวจอ่าน (ทั้งภายในและภายนอก) อย่างน้อย 2-3 ท่านจึงจะยอมรับให้ตีพิมพ์ในวารสาร

7.3 กองบรรณาธิการขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจแก้ไขเรื่องที่จะส่งไปลงพิมพ์ทุกเรื่องตามที่เห็นสมควร ในกรณีที่จำเป็นจะส่งต้นฉบับที่แก้ไขแล้วคืนผู้เขียนเพื่อความเห็นชอบอีกครั้งก่อนพิมพ์

8. ลิขสิทธิ์ ต้นฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ถือเป็นสิทธิของเจ้าของต้นฉบับ และของวารสาร เนื้อหาบทความในวารสารเป็นแนวคิดของผู้แต่ง มิใช่เป็นความคิดเห็นของคณะกรรมการจัดทำวารสาร และไม่ใช่ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

9. เกณฑ์การประเมินบทความ กองบรรณาธิการจะพิจารณาบทความเบื้องต้นเกี่ยวกับความถูกต้องของรูปแบบทั่วไป ถ้าไม่ผ่านการพิจารณา จะส่งกลับเพื่อทำการแก้ไข ถ้าผ่านจะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของผู้ทรงคุณวุฒิ และเมื่อบทความได้รับการตีพิมพ์ ผู้เขียน (corresponding author) จะได้รับหนังสือรับรองการตีพิมพ์บทความ เล่มวารสารฉบับที่ได้รับการตีพิมพ์ จำนวน 1 ฉบับ

คำแนะนำสำหรับผู้อ่าน

ผู้อ่านสามารถอ่านได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย และไม่ต้องสมัครสมาชิก

แต่ทางทีมงานขอแนะนำให้ผู้อ่านลงชื่อสมัครใช้บริการเพื่อรับประกาศและเผยแพร่ข่าวสารสำหรับวารสารนี้ โดยใช้ช่องทางการสมัครสมาชิก ผ่านระบบออนไลน์ การลงทะเบียนนี้ผู้อ่านจะได้รับข่าวสารสำหรับวารสารฉบับใหม่ทางอีเมล

ทั้งนี้ผู้จัดทำวารสารสามารถทราบถึงจำนวนผู้อ่านวารสารจากจำนวนผู้สมัครสมาชิกและสามารถเอาจำนวนดังกล่าวมาอ้างอิงจำนวนผู้อ่านได้ ในส่วนของคำชี้แจงสิทธิ์ส่วนบุคคลซึ่งรับรองว่าจะไม่ใช้ชื่อและที่อยู่อีเมลของผู้อ่านเพื่อวัตถุประสงค์อื่น

คำแนะนำสำหรับผู้ประเมิน