ติดต่อกองบรรณาธิการวารสาร

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

อาคารสรรพวิชญ์บริการ (ตึกสำนักงานอธิการบดี) ชั้น 5

เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร. 033-136099 ต่อ 1186

E-mail: re_journal@rmutto.ac.th , so_journal@rmutto.ac.th

, researchjournal2rmutto@gmail.com , journal2rmutto@gmail.com

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา

E-mail: pramote_po@rmutto.ac.th, pornsuriya@hotmail.com

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ

E-mail: Khomdean_po@rmutto.ac.th

ผู้ประสานงาน : อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์

: นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม

โทร. 033-136099 ต่อ 1186 E-mail: journal2rmutto@gmail.com