กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์

Editorial Team of RMUTTO - SJ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ

Editors-in-chief

ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ

Assistant to Editors-in-chief


กองบรรณาธิการ


Editorial board


ที่ปรึกษาบรรณาธิการ


Consultants


ผู้จัดทำวารสาร

1. ดร.อนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช

2. รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา

3. ดร.มนัน ชาญนำสิน

4. อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง

5. อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์

6. นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม

7. นางสาวเตือนใจ สลับศรี

8. นางสาวปุญณชา สุริยสาร

9. นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์

10. นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง

11. นางสาววรรณษา บาลโสง

12. นางสาวประกาย ขวัญหลาย

13. นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล

14. นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข

Journal Production Teams

1. Mr.Anan Phongtonkunpanich, Ph.D.

2. Assoc. Prof. Pramote Pornsuriya, Ph.D.

3. Mrs.Manun Channumsil, Ph.D.

4.

5. Mr.Danuchawat Suwansil

6. Miss.Atistan Boonserm

7. Miss.Tuanjai Salabsri

8. Miss.Punnacha Suriyasarn

9. Miss.Vilawan Ritruangrot

10. Miss.Nirawan Srithong

11. Miss.Wannasa Balsong

12. Miss.Prakai Khuanlai

13. Miss.Suwanna Pudthabal

14. Miss.Luckhanamanee Bangkerdsuk