กองบรรณาธิการวารสารวิจัย

Editorial Team of RMUTTO - RJ

บรรณาธิการ

รศ.ดร. ปราโมทย์ พรสุริยา มทร.ตะวันออก

Editors-in-chief

Assoc. Prof. Pramote Pornsuriya, Ph.D.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ


Assistant to Editor in Chief

กองบรรณาธิการ

1. Prof. Sin Panpinit, Ph.D.

2. Prof. Uthairat Na-Nakorn, Ph.D.

3. Prof. Saowapa Angsupanich, Ph.D.

4. Prof.Sanun Jakloi, Ph.D.

5. Prof. Suchila Techawongstien, Ph.D.

6. Prof. Alongklod Tanomtong, Ph.D.

7. Prof. Ampika Krairit

8. Assoc. Prof. Somkiat Saithanoo, Ph.D.

9. Assoc. Prof. Amornrat Mukprasirt, Ph.D.

10. Assoc. Prof. Jumpen Onthong, Ph.D.

11. Assoc. Prof. Verapong Vuthiphandchai, Ph.D.

12. Assoc. Prof. Suwat Tanyaros, Ph.D.

13. Assoc. Prof. Krischonme Bhumkittipich, Ph.D.

14. Assoc. Prof. Suvichai Rojanasatear, Ph.D.

15. Assoc. Prof. Dusit Wechakit, Ph.D.

Editorial board

1. Prof. Sin Panpinit, Ph.D.

2. Prof. Uthairat Na-Nakorn, Ph.D.

3. Prof. Saowapa Angsupanich, Ph.D.

4. Prof.Sanun Jakloi, Ph.D.

5. Prof. Suchila Techawongstien, Ph.D.

6. Prof. Alongklod Tanomtong, Ph.D.

7. Prof. Ampika Krairit

8. Assoc. Prof. Somkiat Saithanoo, Ph.D.

9. Assoc. Prof. Amornrat Mukprasirt, Ph.D.

10. Assoc. Prof. Jumpen Onthong, Ph.D.

11. Assoc. Prof. Verapong Vuthiphandchai, Ph.D.

12. Assoc. Prof. Suwat Tanyaros, Ph.D.

13. Assoc. Prof. Krischonme Bhumkittipich, Ph.D.

14. Assoc. Prof. Suvichai Rojanasatear, Ph.D.

15. Assoc. Prof. Dusit Wechakit, Ph.D.

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ


Consultants

1. Asst. Prof. Arom Tattawasart, Ph.D.


2. Assoc. Prof. Amnoy Kamtuo, Ph.D.


3. Assoc. Prof. Prawit Puddhanon


4. Prof. Uthairat Na-Nakorn, Ph.D.


5. Prof. Ampika Krairit


6. Prof. Sompong Te-chato, Ph.D.


7. Prof. Suchila Techawongstien, Ph.D.


8. Prof. Alongklod Tanomtong, Ph.D.


9. Assoc. Prof. Dusit Wechakit, Ph.D.


10. Assoc. Prof. Jumpen Onthong, Ph.D.


11. Assoc. Prof. Suvichai Rojanasatear, Ph.D.


12. Assoc. Prof. Amornrat Mukprasirt, Ph.D.


13. Assoc. Prof. Somkiat Saithanoo, Ph.D.


14. Assoc. Prof. Krischonme Bhumkittipich, Ph.D.


15. Assoc. Prof. Thanpisit Phuangchik


ทีมงานจัดทำ

1. ดร.อนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช

2. รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา

3. ดร.มนัน ชาญนำสิน

4. อาจารย์ทรงวุฒิ บุญส่ง

5. อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์

6. นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม

7. นางสาวเตือนใจ สลับศรี

8. นางสาวปุญณชา สุริยสาร

9. นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์

10. นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง

11. นางสาววรรณษา บาลโสง

12. นางสาวประกาย ขวัญหลาย

13. นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล

14. นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข

Journal Production Teams

1. Mr.Anan Phongtonkunpanich, Ph.D.

2. Assoc. Prof. Pramote Pornsuriya, Ph.D.

3. Mrs.Manun Channumsil, Ph.D.

4.

5. Mr.Danuchawat Suwansil

6. Miss.Atistan Boonserm

7. Miss.Tuanjai Salabsri

8. Miss.Punnacha Suriyasarn

9. Miss.Vilawan Ritruangrot

10. Miss.Nirawan Srithong

11. Miss.Wannasa Balsong

12. Miss.Prakai Khuanlai

13. Miss.Suwanna Pudthabal

14. Miss.Luckhanamanee Bangkerdsuk

15.ทีมงานจัดทำ

Contact

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เลขที่ 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Editorial Office

Rajamangala University of Technology Tawan-ok

43 m.6 Bangpra, Sriracha, Chonburi, 20110, Thailand

ผู้รับผิดชอบหลัก

รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา (บรรณาธิการ)

โทร. 033 - 136099 ต่อ 1186

E-mail : pornsuriya@hotmail.com

Contact

Assoc.Prof. Dr. Pramote Pornsuriya (Editors in chief)

Tel : 033 - 136099 # 1186
E-mail : pornsuriya@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบร่วม

อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์

โทร. 033 - 136099 ต่อ 1186

E-mail : journal2rmutto@gmail.com

Support Contact

Mr. Danuchawat Suwansil

โทร. 033 - 136099 ต่อ 1186

E-mail : journal2rmutto@gmail.com