วารสารวิจัย

วารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวารสารวิจัย/วิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อ รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์ เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานของงานวิจัย สู่ระดับมาตรฐานสากล เป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดระหว่างนักวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ และเสริมสร้างให้เกิดผลงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย มีกำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ครั้ง (มกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม)

RMUTTO - RJ

The journal of Rajamangala University of Technology Tawan-ok Research Journal (RMUTTO-RJ) is a research/academic journal in the field of Science and Technology. The purposes of journal are being a media of gathering and publishing scientific and technological researches, encouraging utilization of research works, and promoting and improving the quality of researches to the international standard. It is a medium of exchange of knowledge and ideas among both national and international researchers to create new research and innovation in science and technology for economic and social development. The journal is scheduled to be published twice a year (January - June and July - December).

วารสารสังคมศาสตร์

วารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เป็นวารสารวิจัย/วิชาการด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นสื่อ รวบรวม เผยแพร่ผลงานวิจัยด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และส่งเสริมให้มีการนำผลงานวิจัยไปใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพผลงานของงานวิจัย สู่ระดับมาตรฐานสากล เป็นสื่อแลกเปลี่ยนความรู้และแนวคิดระหว่างนักวิจัยทั้งใน และต่างประเทศ และเสริมสร้างให้เกิดผลงานวิจัยใหม่ๆ ทั้งทางด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมไทย มีกำหนดเผยแพร่วารสาร ปีละ 2 ครั้ง (มกราคม - มิถุนายน และกรกฎาคม - ธันวาคม)

RMUTTO - SJ

Rajamangala University of Technology Social Science Journal (RMUTTO - SJ) is a journal published various research articles about social sciences and humanities. The journal aims at publishing and promoting a variety of research work focusing on social sciences and humanities. The main results are to make full use of the research findings, to develop researh quality up to meet international standard requirement, and to promote researchers to conduct creative work. In addition, it enhances the researchers' opportunities to exchange any ideas, concepts, and even innovations. The journal has been published two issues per year: January - June Issue and July - December Issue.

SUBMISSION ONLINE  (Thai-JO Online)

แจ้งเปลี่ยนหมายเลข ISSN วารสารสังคมศาสตร์ 

กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดำเนินการขอยกเลิกการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสารเดิมแล้วได้ดำเนินการขอเลข ISSN ใหม่จากสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กองบรรณาธิการฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนเลข จากเดิม ISSN: 2286-6922 เปลี่ยนเป็น ISSN 3027-8341 (Print), ISSN 3027-835X, (Online) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป 

แจ้งเปลี่ยนหมายเลข ISSN วารสารวิจัย 

ด้วย กองบรรณาธิการวารสารวิจัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก ได้ดำเนินการขอยกเลิกการใช้เลขมาตรฐานสากลประจำวารสารเดิมแล้วได้ดำเนินการขอเลข ISSN ใหม่จากสำนักหอสมุดแห่งชาติเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ กองบรรณาธิการฯ จึงขอแจ้งเปลี่ยนเลข จากเดิม ISSN: 1906-1889 เปลี่ยนเป็น ISSN 3027-8309 (Print), ISSN 3027-8325, (Online) โดยเริ่มใช้ตั้งแต่ปีที่ 17 ฉบับที่ 1 ประจำเดือนมกราคม – มิถุนายน 2567 เป็นต้นไป