ติดต่อกองบรรณาธิการ

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสาร

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

อาคารสรรพวิชญ์บริการ (ตึกสำนักงานอธิการบดี) ชั้น 5

เลขที่ 43 หมู่ 6 ตำบลบางพระ อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 20110

โทร. 033-136099 ต่อ 1184 โทร/โทรสาร. 038-358142

E-mail: re_journal@rmutto.ac.th (วารสารวิจัย)

E-mail: so_journal@rmutto.ac.th (วารสารสังคมศาสตร์)

ผู้ประสานงาน : อาจารย์ดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์ โทร. 033-136099 ต่อ 1184

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์

รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา

E-mail: pramote_po@rmutto.ac.th, pornsuriya@hotmail.com

บรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์

ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ

E-mail: Khomdean_po@rmutto.ac.th