กองบรรณาธิการวารสารสังคมศาสตร์

Editorial Team of RMUTTO - SJ

บรรณาธิการ

ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ

Editors-in-chief

ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ

ผู้ช่วยบรรณาธิการ

ผศ.ดร.คมเดือน โพธิสุวรรณ

Assistant to Editors-in-chief


กองบรรณาธิการ


Editorial board


ที่ปรึกษาบรรณาธิการ


Consultants


ผู้จัดทำวารสาร


Journal Production Teams

1. Mr.Anan Phongtonkunpanich, Ph.D.

2. Assoc. Prof. Pramote Pornsuriya, Ph.D.

3. Mrs.Saranya Ruksaery

4. Mrs.Manun Channumsil, Ph.D.

5. Mr.Danuchawat Suwansil

6. Miss. Veraya Jamsawat

7. Miss.Tuanjai Salabsri

8. Miss.Punnacha Suriyasarn

9. Miss.Vilawan Ritruangrot

10. Miss.Nirawan Srithong

11. Miss.Wannasa Balsong

12. Miss.Prakai Khuanlai

13. Miss.Suwanna Pudthabal

14. Miss.Luckhanamanee Bangkerdsuk

15. Miss.Atistan Boonserm