กองบรรณาธิการวารสารวิจัย

Editorial Team of RMUTTO - RJ

บรรณาธิการ

รศ.ดร. ปราโมทย์ พรสุริยา มทร.ตะวันออก

Editors-in-chief

Assoc. Prof. Pramote Pornsuriya, Ph.D.

ผู้ช่วยบรรณาธิการ


Assistant to Editor in Chief

กองบรรณาธิการ


Editorial board

1. Prof. Sin Panpinit, Ph.D.

2. Prof. Uthairat Na-Nakorn, Ph.D.

3. Prof. Saowapa Angsupanich, Ph.D.

4. Prof.Sanun Jakloi, Ph.D.

5. Prof. Suchila Techawongstien, Ph.D.

6. Prof. Alongklod Tanomtong, Ph.D.

7. Prof. Ampika Krairit

8. Assoc. Prof. Somkiat Saithanoo, Ph.D.

9. Assoc. Prof. Amornrat Mukprasirt, Ph.D.

10. Assoc. Prof. Jumpen Onthong, Ph.D.

11. Assoc. Prof. Verapong Vuthiphandchai, Ph.D.

12. Assoc. Prof. Suwat Tanyaros, Ph.D.

13. Assoc. Prof. Krischonme Bhumkittipich, Ph.D.

14. Assoc. Prof. Suvichai Rojanasatear, Ph.D.

15. Assoc. Prof. Dusit Wechakit, Ph.D.

ที่ปรึกษาบรรณาธิการ


Consultants

1. Asst. Prof. Arom Tattawasart, Ph.D.


2. Assoc. Prof. Amnoy Kamtuo, Ph.D.


3. Assoc. Prof. Prawit Puddhanon


4. Prof. Uthairat Na-Nakorn, Ph.D.


5. Prof. Ampika Krairit


6. Prof. Sompong Te-chato, Ph.D.


7. Prof. Suchila Techawongstien, Ph.D.


8. Prof. Alongklod Tanomtong, Ph.D.


9. Assoc. Prof. Dusit Wechakit, Ph.D.


10. Assoc. Prof. Jumpen Onthong, Ph.D.


11. Assoc. Prof. Suvichai Rojanasatear, Ph.D.


12. Assoc. Prof. Amornrat Mukprasirt, Ph.D.


13. Assoc. Prof. Somkiat Saithanoo, Ph.D.


14. Assoc. Prof. Krischonme Bhumkittipich, Ph.D.


15. Assoc. Prof. Thanpisit Phuangchik


ทีมงานจัดทำ

1. ดร.อนันต์ พงษ์ธรกุลพานิช

2. รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา

3. ดร.มนัน ชาญนำสิน

4. นางศรัณยา รักเสรี

5. นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์

6. นางสาววีรยา แจ่มสวัสดิ์

7. นางสาวเตือนใจ สลับศรี

8. นางสาวปุญณชา สุริยสาร

9. นางสาววิลาวัลย์ ฤทธิ์เรืองโรจน์

10. นางสาวนิราวัลย์ ศรีทอง

11. นางสาววรรณษา บาลโสง

12. นางสาวประกาย ขวัญหลาย

13. นางสาวสุวรรณา ปัดทาบาล

14. นางสาวลัคนามณี บังเกิดสุข

15. นางสาวอธิษฐาน บุญเสริม

Journal Production Teams

1. Mr.Anan Phongtonkunpanich, Ph.D.

2. Assoc. Prof. Pramote Pornsuriya, Ph.D.

3. Mrs.Saranya Ruksaery

4. Mrs.Manun Channumsil, Ph.D.

5. Mr.Danuchawat Suwansil

6. Miss. Veraya Jamsawat

7. Miss.Tuanjai Salabsri

8. Miss.Punnacha Suriyasarn

9. Miss.Vilawan Ritruangrot

10. Miss.Nirawan Srithong

11. Miss.Wannasa Balsong

12. Miss.Prakai Khuanlai

13. Miss.Suwanna Pudthabal

14. Miss.Luckhanamanee Bangkerdsuk

15. Miss.Atistan Boonsermทีมงานจัดทำ

Contact

สำนักงานกองบรรณาธิการวารสารวิจัย

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

เลขที่ 43 ม.6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี 20110

Editorial Office

Rajamangala University of Technology Tawan-ok

43 m.6 Bangpra, Sriracha, Chonburi, 20110, Thailand

ผู้รับผิดชอบหลัก

รศ.ดร.ปราโมทย์ พรสุริยา (บรรณาธิการ)

โทร. 038-358142

E-mail : pornsuriya@hotmail.com

Contact

Assoc.Prof. Dr. Pramote Pornsuriya (Editors in chief)

Tel : (+66) 038-358142
E-mail : pornsuriya@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบร่วม

นายดนุชวัฒน์ สุวรรณศิลป์

โทร. 038-358142

E-mail : re_journal@rmutto.ac.th

Support Contact

Mr. Danuchawat Suwansil

Tel : (+66) 038-358142
E-mail : re_journal@rmutto.ac.th