Untitled Document
รายการบทความวารสารวิจัย
วันที่ส่งบทความ ชื่อบทความ ชื่อผู้ส่งบทความ
ประเภทบทความ
สถานะ
11/06/2561
ผลของอัตราส่วนแป้งมันสำปะหลังต่อแป้งสาลีและระยะเวลาการอบแห้งขั้นต้น ต่อสมบัติทางกายภาพและประสาทสัมผัสของปลาสลิดแผ่นกรอบที่เตรียมโดยใช้เตาไมโครเวฟ นางสาวนันทิภา  พันธุ์สวัสดิ์ วารสารวิจัย อนุมัติ
05/02/2561
องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของรากเปล้าทอง นางวารี  เนื่องจำนงค์ วารสารวิจัย อนุมัติ
05/02/2561
องค์ประกอบทางเคมีจากส่วนสกัดหยาบเฮกเซนของราก Artocarpus thailandicus นางวารี  เนื่องจำนงค์ วารสารวิจัย อนุมัติ
27/01/2561
การแยก คัดเลือกแบคทีเรียแลคติกในโยเกิร์ตถั่วเหลืองด้วยสารอาหารที่คัดเลือก นางสาววรรณภา  ทาบโลกา วารสารวิจัย อนุมัติ
28/12/2560
ผลของปริมาณมอลโตเด็กซ์ตรินและอุณหภูมิลมขาเข้าต่อคุณภาพผงขมิ้นชันที่ผลิตด้วยวิธีทำแห้งแบบพ่นฝอย นายสุนทรณ์  ฟักเฟื่อง วารสารวิจัย อนุมัติ
06/12/2560
การบริหารทรัพยากรมนุษย์และระดับความผูกพันในธุรกิจบริการของพนักงานกลุ่ม GEN Y ในพื้นที่ภาคตะวันออกและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นายสมพงษ์  อัศวริยธิปัติ วารสารวิจัย อนุมัติ
27/11/2560
การใช้ทางใบปาล์มน้ำมันร่วมกับกากตะกอนน้ำมันปาล์มในอาหารผสมสำเร็จต่อการคุณลักษณะของซาก และคุณภาพเนื้อของแพะขุน นายวุฒิชัย  สีเผือก วารสารวิจัย อนุมัติ
01/11/2560
Inhibitory effect of mixed betel leaves and cinnamon crude extracts on growth of Aspergillus flavus and Aspergillus niger isolates นางสาวปารมี   หนูนิ่ม วารสารวิจัย อนุมัติ
31/10/2560
ผลของการใช้น้ำสารสกัดสาหร่ายน้ำจืดร่วมกับปุ๋ยมูลสัตว์ต่อการเจริญเติบโตของผักกาดหอมพันธุ์กรีนโอ๊คที่ปลูกในระบบเกษตรอินทรีย์ นางสาวรัตนากร   กฤษณชาญดี วารสารวิจัย อนุมัติ
20/10/2560
การศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาแผนแม่บทนิคมบ้านกร่าง (บ้านใหม่ราชประชา) จังหวัดพิษณุโลก นายอำนาจ  จำรัสจรุงผล วารสารวิจัย อนุมัติ
11/10/2560
ความผันแปรเชิงพื้นที่และฤดูกาลต่อความชุกชุมของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหน้าดิน ในอ่างเก็บน้ำเขื่อนน้ำอูน จังหวัดสกลนคร นายสมศักดิ์  ระยัน วารสารวิจัย อนุมัติ
26/03/2560
การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp. BPR12 จากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อการผลิตไบโอดีเซล นางสาววราทิตย์  ดลสุจิต วารสารวิจัย อนุมัติ
12/01/2560
ศึกษาพฤติกรรมโครโมโซมในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของมวนลำไย (Tessaratoma papillosa) นางสาวนางสาววิจิตร์   วิโสรัมย์ วารสารวิจัย อนุมัติ
04/01/2560
ผลของการเสริมกรดแพนโทเธนิค ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ประสิทธิภาพการใช้อาหาร คุณภาพซาก และสุขภาพของปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage,1880) นายพรเทพ   เนียมพิทักษ์ วารสารวิจัย อนุมัติ
01/12/2559
การแช่แข็งน้ำเชื้อปลาดุกอุยเพื่อประโยชน์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายปฏิญญา   อ้นขวัญเมือง วารสารวิจัย อนุมัติ
22/11/2559
การใช้สัตว์หน้าดินเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำบริเวณลำธารน้ำตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นางสาวชวัลรัตน์  สมนึก วารสารวิจัย อนุมัติ
21/11/2559
การทำนายค่าวัตถุแห้งในเนื้อปลานิลโดยใช้แสงอินฟราเรดย่านใกล้ นายสมศักดิ์   ระยัน วารสารวิจัย อนุมัติ
06/11/2559
สมรรถนะและประสิทธภาพการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบสกรูแนวราบ สำหรับวัสดุปริมาณมวลทางการเกษตร นายอัศวิน  ยอดรักษ์ วารสารวิจัย อนุมัติ
09/08/2559
การพัฒนาระบบองค์ความรู้ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน นางสาวปูรณ์ภัสสร  สันติอิทธิกุล วารสารวิจัย อนุมัติ
05/08/2559
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารวิจัย อนุมัติ
รายการบทความวารสารสังคมศาสตร์
วันที่ส่งบทความ ชื่อบทความ ชื่อผู้ส่งบทความ
ประเภทบทความ
สถานะ
07/12/2560
บทความวิจัยเรื่อง ศึกษาภาษาถิ่นในตำบลหนองชิ่ม อำเภอแหลมสิงห์ จังหวัดจันทบุรี นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
18/09/2560
ปัจจัยที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือกแหล่งท่องเที่ยวประเภทเชิงวัฒนธรรมวิถีชีวิต ของนักท่องเที่ยวชาวไทย :ตลาดเก้าห้องร้อยปี จังหวัดสุพรรณบุรี นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
09/08/2559
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟของคนไทยในร้านคาเฟ่ อเมซอน จังหวัดชลบุรี นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
31/07/2559
การให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
18/06/2559
ศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางบนถนนเยาวราช นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
18/06/2559
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ำท่าคาสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
02/06/2559
จากชีวิตอิสระสู่ความเป็นระเบียบวินัย : เรื่องเล่าชีวิตและการเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
01/06/2559
เรื่องเล่าหญิงรักหญิง: วิถีเพศของคู่รักสูงวัย นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
01/06/2559
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
05/05/2559
คุณธรรมและความพอประมาณของผู้นำ ใน แอนนิมอล ฟาร์ม นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
26/10/2558
ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยง ปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
07/10/2557
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
07/10/2557
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
25/07/2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทเฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
25/04/2556
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
20/02/2556
ผลกระทบการเปิดเสรีการค้าอาเซียนต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
19/02/2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
07/02/2556
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ

กองบรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โทร. 038-358142 # 8508-10 Fax 038-358142