Untitled Document
รายการบทความวารสารวิจัย
วันที่ส่งบทความ ชื่อบทความ ชื่อผู้ส่งบทความ
ประเภทบทความ
สถานะ
26/03/2560
การคัดแยกและเพาะเลี้ยงสาหร่ายขนาดเล็ก Ankistrodesmus sp. BPR12 จากอ่างเก็บน้ำบางพระ จังหวัดชลบุรี เพื่อการผลิตไบโอดีเซล นางสาววราทิตย์  ดลสุจิต วารสารวิจัย อนุมัติ
12/01/2560
ศึกษาพฤติกรรมโครโมโซมในการแบ่งเซลล์แบบไมโอซิสของมวนลำไย (Tessaratoma papillosa) นางสาวนางสาววิจิตร์   วิโสรัมย์ วารสารวิจัย อนุมัติ
04/01/2560
ผลของการเสริมกรดแพนโทเธนิค ต่อการเจริญเติบโต อัตราการรอดตาย ประสิทธิภาพการใช้อาหาร คุณภาพซาก และสุขภาพของปลาโมง (Pangasius bocourti Sauvage,1880) นายพรเทพ   เนียมพิทักษ์ วารสารวิจัย อนุมัติ
01/12/2559
การแช่แข็งน้ำเชื้อปลาดุกอุยเพื่อประโยชน์การเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ นายปฏิญญา   อ้นขวัญเมือง วารสารวิจัย อนุมัติ
22/11/2559
การใช้สัตว์หน้าดินเป็นดัชนีชี้วัดคุณภาพน้ำบริเวณลำธารน้ำตกกระทิง อุทยานแห่งชาติเขาคิชฌกูฏ จังหวัดจันทบุรี นางสาวชวัลรัตน์  สมนึก วารสารวิจัย อนุมัติ
21/11/2559
การทำนายค่าวัตถุแห้งในเนื้อปลานิลโดยใช้แสงอินฟราเรดย่านใกล้ นายสมศักดิ์   ระยัน วารสารวิจัย อนุมัติ
06/11/2559
สมรรถนะและประสิทธภาพการใช้พลังงานของเครื่องอบแห้งแบบสกรูแนวราบ สำหรับวัสดุปริมาณมวลทางการเกษตร นายอัศวิน  ยอดรักษ์ วารสารวิจัย อนุมัติ
09/08/2559
การพัฒนาระบบองค์ความรู้ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน นางสาวปูรณ์ภัสสร  สันติอิทธิกุล วารสารวิจัย อนุมัติ
05/08/2559
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารวิจัย อนุมัติ
05/08/2559
การพัฒนาแนวความคิดการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลัีกทรัพย์แห่งประเทศไทย นายคมปภพ  ตรีรัตนพันธุ์ วารสารวิจัย อนุมัติ
27/06/2559
การใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านในผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมู นางสาวสายใจ  จริยาเอกภาส วารสารวิจัย อนุมัติ
08/03/2559
องค์ประกอบทางเคมีจากดอกขานาง นางสาวฐิตา   ยอดสวัสดิ์ วารสารวิจัย อนุมัติ
18/02/2559
กรอบแนวการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจฉริยะในสถาบันอุดมศึกษา นายอรรถพล   จันทร์สมุด วารสารวิจัย อนุมัติ
27/01/2559
- นายมรกต  กระจ่าง วารสารวิจัย อนุมัติ
24/12/2558
การกระจายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในลูกผสมข้ามชนิดของหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes globosa x Nepenthes mirabilis) นางจุฑารัตน์  สาและ วารสารวิจัย อนุมัติ
18/12/2558
ผลของชนิดน้ำมันที่มีต่อสมบัติของเจลโปรตีนในลูกชิ้นอิมัลชั่น นางสาวจิราพร  รุ่งเลิศเกรียงไกร วารสารวิจัย อนุมัติ
13/10/2558
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูลสำหรับตู้ควบคุม นายยุทธภูมิ  โพธิ์อาศัย วารสารวิจัย อนุมัติ
13/10/2558
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูลสำหรับตู้ควบคุม นายยุทธภูมิ  โพธิ์อาศัย วารสารวิจัย อนุมัติ
09/10/2558
ผลของการเสริมโอเมกา-3 และการเสริมใบมะรุมผงในอาหารต่อการเลี้ยงกุ้งฝอย นายสุริยา  จงโยธา วารสารวิจัย อนุมัติ
28/09/2558
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลือง Mystus nemurus (C&V) ในเขื่อนน้ำอูน จ. สกลนคร นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารวิจัย อนุมัติ
รายการบทความวารสารสังคมศาสตร์
วันที่ส่งบทความ ชื่อบทความ ชื่อผู้ส่งบทความ
ประเภทบทความ
สถานะ
09/08/2559
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟของคนไทยในร้านคาเฟ่ อเมซอน จังหวัดชลบุรี นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
31/07/2559
การให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
18/06/2559
ศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางบนถนนเยาวราช นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
18/06/2559
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ำท่าคาสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
02/06/2559
จากชีวิตอิสระสู่ความเป็นระเบียบวินัย : เรื่องเล่าชีวิตและการเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
01/06/2559
เรื่องเล่าหญิงรักหญิง: วิถีเพศของคู่รักสูงวัย นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
01/06/2559
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
05/05/2559
คุณธรรมและความพอประมาณของผู้นำ ใน แอนนิมอล ฟาร์ม นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
26/10/2558
ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยง ปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
07/10/2557
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
07/10/2557
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
25/07/2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทเฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
25/04/2556
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
20/02/2556
ผลกระทบการเปิดเสรีการค้าอาเซียนต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
19/02/2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
07/02/2556
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ

กองบรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โทร. 038-358142 # 8508-10 Fax 038-358142