Untitled Document
รายการบทความวารสารวิจัย
วันที่ส่งบทความ ชื่อบทความ ชื่อผู้ส่งบทความ
ประเภทบทความ
สถานะ
09/08/2559
การพัฒนาระบบองค์ความรู้ปราชญ์นมแม่ด้วยภูมิปัญญาท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแบบมีส่วนร่วมของชุมชน นางสาวปูรณ์ภัสสร  สันติอิทธิกุล วารสารวิจัย อนุมัติ
05/08/2559
พฤติกรรมการเปิดรับข่าวสารเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจักรพงษภูวนารถ นางสาวอุไรวรรณ  ชาญชลยุทธ วารสารวิจัย อนุมัติ
05/08/2559
การพัฒนาแนวความคิดการบริหารความเสี่ยงตามแนวทางธรรมาภิบาลของบริษัทจดทะเบียนกับพฤติกรรมการลงทุนของนักลงทุนทั่วไปในตลาดหลัีกทรัพย์แห่งประเทศไทย นายคมปภพ  ตรีรัตนพันธุ์ วารสารวิจัย อนุมัติ
27/06/2559
การใช้ประโยชน์จากผักพื้นบ้านในผลิตภัณฑ์เบอร์เกอร์หมู นางสาวสายใจ  จริยาเอกภาส วารสารวิจัย อนุมัติ
08/03/2559
องค์ประกอบทางเคมีจากดอกขานาง นางสาวฐิตา   ยอดสวัสดิ์ วารสารวิจัย อนุมัติ
18/02/2559
กรอบแนวการวางแผนจัดการทรัพยากรองค์กรด้วยธุรกิจอัจฉริยะในสถาบันอุดมศึกษา นายอรรถพล   จันทร์สมุด วารสารวิจัย อนุมัติ
27/01/2559
- นายมรกต  กระจ่าง วารสารวิจัย อนุมัติ
24/12/2558
การกระจายของลักษณะทางสัณฐานวิทยาในลูกผสมข้ามชนิดของหม้อข้าวหม้อแกงลิง (Nepenthes globosa x Nepenthes mirabilis) นางจุฑารัตน์  สาและ วารสารวิจัย อนุมัติ
18/12/2558
ผลของชนิดน้ำมันที่มีต่อสมบัติของเจลโปรตีนในลูกชิ้นอิมัลชั่น นางสาวจิราพร  รุ่งเลิศเกรียงไกร วารสารวิจัย อนุมัติ
13/10/2558
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูลสำหรับตู้ควบคุม นายยุทธภูมิ  โพธิ์อาศัย วารสารวิจัย อนุมัติ
13/10/2558
การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของเครื่องคูลลิ่งโมดูลสำหรับตู้ควบคุม นายยุทธภูมิ  โพธิ์อาศัย วารสารวิจัย อนุมัติ
09/10/2558
ผลของการเสริมโอเมกา-3 และการเสริมใบมะรุมผงในอาหารต่อการเลี้ยงกุ้งฝอย นายสุริยา  จงโยธา วารสารวิจัย อนุมัติ
28/09/2558
ความหลากหลายทางพันธุกรรมของปลากดเหลือง Mystus nemurus (C&V) ในเขื่อนน้ำอูน จ. สกลนคร นางสาวสุกัญญา  คำหล้า วารสารวิจัย อนุมัติ
11/09/2558
การใช้เทคโนโลยีแบบผสมผสานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิต นายสุเมศ  ทับเงิน วารสารวิจัย อนุมัติ
02/06/2558
การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ (ข้าวเหนียว) ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงโป่งคำ จังหวัดน่าน นายสุเมธ  ต๊ะวิไชย วารสารวิจัย อนุมัติ
02/06/2558
การทดสอบพันธุ์ข้าวไร่ในพื้นที่โครงการขยายผลโครงการหลวงสะเนียนจังหวัดน่าน นายสุนทร  มีพอ วารสารวิจัย อนุมัติ
14/05/2558
การเปรียบเทียบคุณภาพเซลล์อสุจิที่เก็บได้จากอัณฑะแมวบ้านในแต่ละฤดูกาลของประเทศไทย นางสาวธนิดา  สนั่นเมือง วารสารวิจัย อนุมัติ
07/05/2558
ผลของเพกทินเมทอกซิลต่ำและแคลเซียมคลอไรด์ต่อคุณภาพของแยมมะเดื่อฝรั่งและคุณภาพทางด้านจุลินทรีย์ระหว่างเก็บรักษา นางวรัญญา  โนนม่วง วารสารวิจัย อนุมัติ
08/04/2558
การเปรียบเทียบการจัดเรียงลำดับอาร์เอ็นเอนิวคลีโอไทด์ของเซลล์มะเร็งเม็ดเลือดขาวในแมวระหว่างโปรแกรมแพคเกจ QuasR และโปรแกรมแพคเกจ Rsubread นายกาจ  โชคชัยอุสาหะ วารสารวิจัย อนุมัติ
25/03/2558
ผลของความสดต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของเนื้อปลาและเจลโปรตีนจากปลาอินทรี (Scomberomorus commerson) ระหว่างการเก็บรักษาในน้ำแข็ง นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารวิจัย อนุมัติ
รายการบทความวารสารสังคมศาสตร์
วันที่ส่งบทความ ชื่อบทความ ชื่อผู้ส่งบทความ
ประเภทบทความ
สถานะ
09/08/2559
ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการตัดสินใจซื้อกาแฟของคนไทยในร้านคาเฟ่ อเมซอน จังหวัดชลบุรี นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
31/07/2559
การให้รางวัลแก่ตนเองของผู้หญิงอ้วน นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
18/06/2559
ศักยภาพการท่องเที่ยวเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาหารริมทางบนถนนเยาวราช นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
18/06/2559
รูปแบบการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ตลาดน้ำท่าคาสำหรับนักท่องเที่ยวสูงอายุ นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
02/06/2559
จากชีวิตอิสระสู่ความเป็นระเบียบวินัย : เรื่องเล่าชีวิตและการเอาตัวรอดของกะเทยทหารเกณฑ์ นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
01/06/2559
เรื่องเล่าหญิงรักหญิง: วิถีเพศของคู่รักสูงวัย นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
01/06/2559
การพัฒนาระบบสารสนเทศด้านศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจังหวัดน่านผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
05/05/2559
คุณธรรมและความพอประมาณของผู้นำ ใน แอนนิมอล ฟาร์ม นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
26/10/2558
ผลของความหนาแน่นต่อการเจริญเติบโตและผลตอบแทนการเลี้ยง ปลาสังกะวาดท้องคมในกระชัง นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
07/10/2557
การเปิดรับข่าวสาร ความรู้ ทัศนคติ และการมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของวัยรุ่นในเขตกรุงเทพมหานคร นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
07/10/2557
การเปิดรับ การใช้ประโยชน์ ความพึงพอใจ และความต้องการข่าวสารเกี่ยวกับข้าวของนักเรียนโรงเรียนทัพราชวิทยา ตำบลทัพราช อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
25/07/2556
ปัจจัยที่มีผลต่อการติดสื่ออินเทอร์เน็ตประเภทเฟซบุ๊คของนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
25/04/2556
การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับคุณภาพชีวิตการทำงาน และประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงาน ในนิคมอุตสาหกรรมแห่งหนึ่ง จังหวัดฉะเชิงเทรา นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
20/02/2556
ผลกระทบการเปิดเสรีการค้าอาเซียนต่อผลผลิตของเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมัน นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
19/02/2556
ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนและความสามารถในการแก้ปัญหาอย่างสร้างสรรค์ของ นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ
07/02/2556
การพัฒนาวิสาหกิจชุมชน ภายใต้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในจังหวัดสกลนคร นายปฏิยุทธ์  ขวัญอ่อน วารสารสังคมศาสตร์ อนุมัติ

กองบรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โทร. 038-358142 # 8508-10 Fax 038-358142