Easy Slider jQuery Plugin Demo

ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ สถานะ  
ผ่าน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ อนุมัติ
ไม่ผ่าน ผลการพิจารณาของคณะกรรมการ ไม่อนุมัติ
กำลังดำเนินการ ได้เรื่องแล้วกำลังตรวจสอบข้อมูล
รอผลการพิจารณา อยู่ในระหว่างพิจารณาจากคณะกรรมการ
ส่งกลับไปแก้ไข อยู่ในระหว่างรอเจ้าของผลงานได้แก้ไขตามที่คณะกรรมการพิจารณาแจ้งให้นำเรื่องกลับไปแก้ไข (โดยต้องส่งกลับมายังอีเมล์ veeraya08@hotmail.co.th และเว็บไซต์ http://journal.rmutto.ac.th )
รายการบทความวารสาร
วันที่ส่งบทความ ชื่อบทความ ชื่อผู้ส่งบทความ
ประเภทบทความ
สถานะ
21/05/2562
20:57:15
   กำลังดำเนินการ
20/05/2562
16:40:35
   กำลังดำเนินการ
19/05/2562
12:59:35
   กำลังดำเนินการ
17/05/2562
19:39:17
   กำลังดำเนินการ
15/05/2562
20:50:47
   กำลังดำเนินการ
15/05/2562
20:04:33
   กำลังดำเนินการ
15/05/2562
08:43:46
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา นางสาวนวรัตน์  ศึกษากิจ วารสารวิจัย กำลังดำเนินการ
15/05/2562
08:41:20
ปัจจัยที่มีผลต่อผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนตามความคิดเห็นของนักเรียน ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาพาณิชยกรรมของโรงเรียนอาชีวศึกษา นางสาวนวรัตน์  ศึกษากิจ วารสารวิจัย กำลังดำเนินการ
14/05/2562
23:36:34
การลดปริมาณชิ้นงานที่บกพร่องในกระบวนการผลิตของโรงงานผลิตชุดยูนิฟอร์ม นายณัฐพล  เลิศศิริสกุลชัย วารสารวิจัย กำลังดำเนินการ
13/05/2562
10:56:50
ประสบการณ์ของผู้เข้ารับการอบรมในโครงการฝึกอบรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก นางสาวสยุมพร  บุญเกิด วารสารวิจัย กำลังดำเนินการ
12/05/2562
00:30:11
   กำลังดำเนินการ
10/05/2562
17:23:19
ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรมการตัดสินใจลงทุนในกองทุนรวม นายพิชญาภา  เภตรานุวัฒน์ วารสารวิจัย กำลังดำเนินการ
09/05/2562
06:18:53
   กำลังดำเนินการ
07/05/2562
18:51:16
   กำลังดำเนินการ
07/05/2562
14:06:19
การออกแบบสภาพแวดล้อมทางกายภาพแบบปรับเหมาะสำหรับเด็กสมาธิสั้น นายชุมสิทธิ์  โรจน์สกุลพานิช วารสารวิจัย กำลังดำเนินการ
06/05/2562
01:23:43
ศิลปวัฒนธรรมอีสานสู่การสร้างสรรค์ของเล่นร่วมสมัย นางสาวกัลยกร   จันทรสาขา วารสารวิจัย กำลังดำเนินการ
05/05/2562
22:19:41
   กำลังดำเนินการ
04/05/2562
19:45:11
ภูมิปัญญาชนเผ่า หมู่บ้านกระเหรี่ยงรวมมิตร สู่การออกแบบผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรม นางสาวกษิรา  ภิวงศ์กูร วารสารวิจัย กำลังดำเนินการ
02/05/2562
05:03:51
   กำลังดำเนินการ
01/05/2562
02:24:44
   กำลังดำเนินการ
29/04/2562
08:48:34
   กำลังดำเนินการ
27/04/2562
10:56:13
   กำลังดำเนินการ
22/04/2562
15:13:32
การเรียนการสอนโดยผู้เรียนใช้โครงงานเป็นฐานร่วมกับการใช้ทฤษฎี การสร้างความรู้ด้วยตนเอง (Constructivism) และการเสริมต่อการเรียนรู้ (Scaffolding) นายพิเชษฐ  ศรีบุญยงค์ วารสารสังคมศาสตร์ กำลังดำเนินการ
17/04/2562
22:54:43
นางสาวสวามินี   ธีระวุฒิ วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
16/04/2562
13:34:11
นางสาวปิยนาถ  อินทร์เจริญ วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
06/04/2562
21:11:05
นายบรรยวัสถ์  ประเสริฐวรชัย วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
02/04/2562
00:31:38
นายมงคล  กิตติญาณขจร วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
21/03/2562
13:55:18
นายธวัชชัย  เหล็กดี วารสารสังคมศาสตร์ รอผลการพิจารณา
14/03/2562
11:06:23
นายวิษณุ  โชโต วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
06/03/2562
22:36:46
นายวิจิตร  ภัทรพรไพโรจน์ วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
06/03/2562
22:03:31
นางสาวสักการะ  เลิศยะโส วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
09/02/2562
05:30:08
นางkalaya  yotcamlue วารสารสังคมศาสตร์ รอผลการพิจารณา
16/11/2561
19:31:56
นางสาวชษาพิมพ์  สัมมา วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
02/11/2561
11:02:55
นางสุบัณฑิต  นิ่มรัตน์ วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
16/10/2561
16:09:28
นายจำเริญ  พุทธราช วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
02/10/2561
11:19:59
นางสาววิไลลักษณ์  โคมพันธุ์ วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
27/09/2561
15:01:48
นางบัญจรัตน์  โจลานันท์ วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
17/09/2561
14:30:56
นางสาวพิมพ์พรรณ  ปรืองาม วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา
01/09/2561
15:38:11
นายรณกฤต  จักร์เงิน วารสารสังคมศาสตร์ รอผลการพิจารณา
23/08/2561
02:47:08
นายสมอ  บุญพันธ์ วารสารวิจัย รอผลการพิจารณา

กองบรรณาธิการวารสาร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

โทร. 038-358142 # 8508-10 Fax 038-358142